ყვავილები თითქმის ზუმერულ ფასად | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Flowers almost zumerul price

<span lang =ყვავილები თითქმის ზუმერულ ფასად" />
Social News

Three March, დე­დის დღეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ზუ­მერ­მა გა­და­წყვი­ტა სივ­რცე­ე­ბი, Today most of the people who visit this, არას­ტან­დარ­ტულ სა­რეკ­ლა­მო სივ­რცედ ექ­ცია. Such spaces of flowers shops and vendors booths. გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, that "zumeruli prices" associated with "good proposal", ამ­გვა­რი შე­თა­ვა­ზე­ბის მქო­ნე მო­ვაჭ­რე­თა დახ­ლე­ბი სპე­ცი­ა­ლუ­რი ბა­ნე­რე­ბით გა­ფორმ­და, where their "good price" "Almost zumeruli price" was replaced. Small banners offer the same content distributed to the traders, those who are just coming out of the March celebrations flower sale, While some businessmen for a special individual banners made, It's where the traders were depicted. ყვა­ვი­ლე­ბის მა­ღა­ზი­ე­ბის ნა­წილ­თა (Amelie flowers shop, ჰორ­ტენ­სია, ანე­მო­ნე, sisters flower shop) Facebook pages are also discounts on the existing text is replaced by the zumeruli prices.

this way, On the one hand, He mastered the buzzer, which is three more than most people visit on standard billboards and instead used the space more relevant and on the other hand, Colored banners encouraged small entrepreneurs is, dominating the stalls and have their products more attention to human.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked