რა სურთ სტუდენტებს? – როგორია სასწავლო გარემო, რომელიც სტუდენტებს მოსწონთ | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

What students want? – What is the learning environment, Students who like

<span lang =რა სურთ სტუდენტებს? – როგორია სასწავლო გარემო, რომელიც სტუდენტებს მოსწონთ" />
Science News

What they want stduentebs? კარ­გი გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა? The answer is an emphatic, yes, They want to get a good education. But wanting is not enough. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მო­ტი­ვა­ცი­აც, that they have the capacity and the maximum utilization of laziness, The pursuit of pleasure or other reasons by their desire not to be shaded.

რო­გორც კვლე­ვე­ბი აჩ­ვე­ნებს, the quality of education in many other factors affecting the environment of the university. სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო, კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლი აკა­დე­მი­უ­რი პერ­სო­ნა­ლი, modern and pleasant interior can become a really important motivator for student.

სტუ­დენ­ტე­ბი აღ­ნიშ­ნა­ვენ, the inconvenient and arakomprotul environment they are lazy to go, which in turn affects the motivation and desire for learning. On the other hand,, კო­მოფრ­ტუ­ლი გა­რე­მო, If the jgupelebsa kurseleb with free can have a good time, They positively affects motivation. უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, რო­მელ­ში წას­ვლაც სტუ­დენ­ტებს უხა­რი­ათ, უკე­თე­სი აკა­დე­მი­უ­რი მოს­წრე­ბაა.

Mary Opposition Business and Technology University and the student, When choosing the university over the existing environment into consideration.

"Choose one of the sticking points was abiturientobisas. You need all the positive or negative side note. I have a very significant impact on the environment, the quality of education. უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში, Where is the modern interior, სივ­რცე, where the student is given the opportunity to be able to work with a calm environment, as well as a high-tech lab and computers, Personally, I have great motivation and made me want to maximize the use of it is proposed comprehensive development environment. I'm happy, Today the study of BTU-,“ – აღ­ნიშ­ნავს მა­რი­ამ მა­ი­საშ­ვი­ლი.

Business and Technology University is one of the outstanding universities in the educational market. ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში კარ­გად აც­ნო­ბი­ე­რე­ბენ, learning that a number of international high standards and implementing the program, pleasant and comfortable environment is very important.

Business and Technology University are located in Silicon Valley area, თბი­ლი­სის ცენ­ტრში, ეკო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა ად­გი­ლას, Ave.. #82-the. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მდე­ბა­რე­ობს ინო­ვა­ცი­უ­რი სტუ­დენ­ტუ­რი სა­მუ­შაო სივ­რცე, უახ­ლე­სი ციფ­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლი კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბი, აუ­დი­ტო­რი­ე­ბი, library and reading room, Business Incubator and Accelerator, Swimming Pool, and Arena. University infrastructure is ready to receive students in 8000, სას­წავ­ლო, scientific and research activities. 2020 წლამ­დე, უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე აშენ­დე­ბა სტუ­დენ­ტუ­რი კამ­პუ­სი. უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა ადაპ­ტი­რე­ბუ­ლია შე­ზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე პირ­თა სა­ჭი­რო­ე­ბებ­თან.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked