დიდნაური – ანტიკური ქალაქ-სახელმწიფო შირაქის ველზე, რომელიც მიწისძვრამ გაანადგურა | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

didnauri – Ancient city-state Shiraki Field, The earthquake that destroyed

<span lang =დიდნაური – ანტიკური ქალაქ-სახელმწიფო შირაქის ველზე, რომელიც მიწისძვრამ გაანადგურა" />
Tourist News

რო­გორ ცხოვ­რობ­დნენ ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბი? What had traditions, It is no longer preserved? სა­ერ­თო­დაც, Who were they? – Answers to these questions may, უდი­დე­სი მნიშ­ვნე­ლო­ბის აღ­მო­ჩე­ნა­ში იმა­ლე­ბო­დეს, რო­მელ­საც მეც­ნი­ე­რებ­მა კა­ხე­თის რე­გი­ონ­ში, დე­დოფ­ლის­წყა­რო­დან 9 კი­ლო­მეტრში, ში­რა­ქის ველ­ზე მი­აკ­ვლი­ეს.

BC 13th century, თურ­მე ში­რა­ქის ველ­ზე ცხოვ­რე­ბა “დუღ­და”. 15 hectares of cultivated area in the city was, რო­მე­ლიც მეც­ნი­ე­რე­ბის ვა­რა­უ­დით, The state should be a similar arrangement. ancient tombs from didnauri most masshtburia, It has so far discovered in the South Caucasus.

National Agency for Cultural Heritage Protection Department of Archeology Constantine's tells Pitskhelauri AMBEBI.GE-, Archaeologists have discovered the site of the city Shiraki Valley a few years ago and the scientific literature "didnauris" called into. the excavations of the archaeological works 4 years ago. ექ­სპე­დი­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნე­ლი კონ­სტან­ტი­ნე (კი­ა­ზო) ფი­ცხე­ლა­უ­რი გახ­ლდათ.

რო­გორც კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს სპე­ცი­ა­ლის­ტი გან­მარ­ტავს, Settlement of the scale of the specialists' didnauri "not fully studied, However, from year to year, new discoveries are doing. არ­ქე­ო­ლო­გე­ბი გან­მარ­ტა­ვენ, that "didnauris" fully examined for the future, because one life is not enough for him to study.

  • რო­გორ გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­და “დიდ­ნა­უ­რი” and who lived in the city-state?

Shiraki settlement was built on the battlefield. სპე­ცი­ა­ლის­ტებ­მა აღ­მო­ა­ჩი­ნეს, around the didnauris, tip of the mountain and hills, small nakalakarebia preserved. სწო­რედ ამი­ტომ, არ­ქე­ო­ლო­გე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, that may, Central City was didnauri, რო­მელ­საც გარ­შე­მო თავ­დაც­ვი­თი ნა­გე­ბო­ბე­ბი ჰქონ­და. აღ­მოჩ­ნდა, didnauris the defensive wall width 4,5 მეტ­რია, surround the 22 meter-wide defensive ditch has girded.

"It's very interesting trench, because the whole town towards the exit side of the clay are treated. molesva clay was necessary to protect himself from the invaders, Those wishing to invasion leg asrialebodat " – განუმარტა AMBBEI.GE- ს კონსტანტინე ფიცხელაურმა.

ამა­ვე ქა­ლა­ქის ჩრდი­ლო­ე­თით, Archaeologists recently BC to the 13th century burial ground or cemetery excavated. ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნე­ბი სწო­რედ აქე­დან და­ი­წყო.

“სა­მა­რო­ვან­ში და­ახ­ლო­ე­ბით, 50-studied the grave, სა­დაც უამ­რა­ვი ბრინ­ჯა­ოს ნივ­თი აღ­მო­ვა­ჩი­ნეთ. One of the most important and exciting discovery, As this is done in the tombs, In this period, the burials and monuments, fighting off a dead man in the waist area has, didnauris burial of the dead were discovered in the back area. This may, მახ­ვი­ლის ტა­რე­ბის წეს­ზე მი­უ­თი­თებ­დეს“, – აღ­ნიშ­ნა კონ­სტან­ტი­ნე ფი­ცხე­ლა­ურ­მა.

გარ­და ამი­სა, didnauris burial in the tomb of one of the, რო­მე­ლიც სა­ვა­რა­უ­დოდ, დიდ­გვა­რო­ვანს ეკუთ­ვნის, Archaeologists interesting bronze material and is expected to, Eastern origin otkhtsakhnaga Arrow person found, which indicates the fighting and war.

„გარ­დაც­ვლილს თავ­ზე ბრინ­ჯა­ოს დი­ა­დე­მა ჰქონ­და, რო­მე­ლიც ალ­ბათ, The sign of the aristocracy,; his stomach was found to otkhtsakhnaga Arrow person, რომ­ლი­თაც სა­ვა­რა­უ­დოდ, გარ­და­იც­ვა­ლა. This does not look like an arrow Caucasian, more aghmosavluria. We can assume it, the nobleman died in the Battle of the aggressors, which is not local. შე­სა­ბა­მი­სად, was a battle.

Most interesting is, Arrow to the second person of a defensive wall on the outer wall of the sherchobili We found. შე­იძ­ლე­ბა ვა­რა­უ­დის გა­მოთ­ქმა, Residents won the battle didnauris. So that did not happen, nobleman similar honors have daikrdzaleboda, But who he was and what happened, ამა­ზე სა­უ­ბა­რი რთუ­ლია“, – აღ­ნიშ­ნა ექ­სპე­დი­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა.

burial of the deceased discovered DNA analysis revealed, that "didnauris" residents belong to the Caucasian race.

"It's a very large size of the dead people were. რამ­დე­ნი სა­მარ­ხიც გაგ­ვი­თხრია, ძი­რი­თა­დად, People have found a small body. The dead were found in burial 1,75-1,80 სი­მაღ­ლის არი­ან. ასე­თი ნა­ქა­ლა­ქა­რი გარ­შე­მო ძა­ლი­ან ბევ­რია, შე­სა­ბა­მი­სად, This is a civilization, which in this area for centuries, and in control of the area occupied. ამავდრო­უ­ლად, This was a serious power” – გან­მარ­ტა სპე­ცი­ა­ლის­ტმა.

არ­ქე­ო­ლო­გე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, didnaur that the inhabitants of the high group of the, as it was discovered during excavations in the street, kenchebita which is paved and gravel.

"BC In the 13th century the city was in fact, has been granted. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, What level must also be developed, that their comfort think. Here are the first signs of statehood, This city-state, not a settlement ", – აღ­ნიშ­ნავს კონ­სტან­ტი­ნე ფი­ცხე­ლა­უ­რი.

რო­გორც სპე­ცი­ა­ლის­ტი გვე­უბ­ნე­ბა, BC In the 13th century the area should be well-watered field Shiraki. Archaeologists have discovered the earliest evidence of.

"Ilia State University conducted a study and found, In that period, Shirak the water supply was plentiful. This place has a huge reservoir northwest, which is still not excavated. შე­საძ­ლოა, That is the city water reservoir supplying. თვი­თონ სა­ხელ­წო­დე­ბა ად­გი­ლი­დან მო­დის – „დიდ­ნა­უ­რი“ და­ახ­ლო­ე­ბით, Land of the rising water from the depth of meaning. This was a well-watered area. settlements and especially, პრე­ის­ტო­რი­უ­ლი, It is impossible to build there, where there is no water nearby. შე­სა­ბა­მი­სად, The city water supply must have " – აღ­ნიშ­ნა არ­ქე­ო­ლოგ­მა.

the excavations of the so-called archaeologists. „შე­სა­წი­რი მა­გი­დაც“ იპოვ­ნეს, რომ­ლის ანა­ლო­გიც, წყა­რო­ე­ბის მი­ხედ­ვით ხე­თებ­თან ფიქ­სირ­დე­ბა.

“რო­დე­საც სამ­ხრე­თი თავ­დაც­ვი­თი კე­დე­ლი ითხრე­ბო­და, There was the so-called donation table. It is small in size, და­ახ­ლო­ე­ბით 1,5 მეტ­რი სიგ­რძის, თი­ხის­გან გა­კე­თე­ბუ­ლი ფი­ლა­სა­ვით მა­გი­და, which has inside the pits. The pits "didnauris" living sacrifice sacrificed their lives. ასე­თი მა­გი­დის პა­რა­ლე­ლი იძებ­ნე­ბა აღ­მო­სავ­ლეთ­ში, ხე­თებ­თან, As written sources confirmed.

რო­დე­საც ხე­თე­ბი აშე­ნებ­დნენ შე­ნო­ბას, They were making a sacrifice table and sacrifice to the God, რო­მელ­საც ეთაყ­ვა­ნე­ბოდ­ნენ. ღმერ­თს სთხოვ­დნენ, the building of sustainable and durable. This is a very important detail ", – გან­მარ­ტა ფი­ცხე­ლა­ურ­მა.

ამას­თან, didnauris bit away Horse unearthed bronze chariots. მეც­ნი­ე­რე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, This is the sign of the regular army.

"This is a little bit away in chariots. Horse-drawn chariot was. These weapons are usually the farmer and the farmer would not have. This is a part of the regular army. ნა­მო­სახ­ლა­რის 4,5 მეტ­რის სიგ­რძის თავ­დაც­ვი­თი კედ­ლის სი­მაღ­ლე და­ახ­ლო­ე­ბით, 14-15 m, შე­სა­ბა­მი­სად, It was a grand city, discovered the wheelchair as soon as the wall walk, Armed with a presence so he could " – აღ­ნიშ­ნა ექ­სპე­დი­ცი­ის ხელ­მძღვა­ნელ­მა.

  • Things crushed 15 ჰექ­ტარ ფარ­თობ­ზე გა­შე­ნე­ბუ­ლი, გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო?

სე­ის­მო­ლო­გებ­მა და­ად­გი­ნეს, That must have been the cause of earthquakes. ამას­თან, გა­თხრე­ბის შე­დე­გად აღ­მოჩ­ნდა, the initial image of the city in fact, He has retained.

Constantine said Pitskhelauri, „დიდ­ნა­უ­რის“ მიმ­დე­ბა­რედ მსგავ­სი ნა­მო­სახ­ლა­რე­ბი ბევ­რია, რო­მე­ლიც შეს­წავ­ლას სა­ჭი­რო­ებს.

“Eastern coming from the, terrain to look, if derepanivitaa and then you enter the vast space. In my opinion, This finding should be considered in the Caucasus region, because the boundaries were not, Azerbaijan, If neither Armenia and in general do not understand the, What's happening, ყვე­ლაფ­რის გა­გე­ბა რთუ­ლი იქ­ნე­ბა. If the monument to dig to the end, შე­დე­გებს მოგ­ვცემს“ – აღ­ნიშ­ნა არ­ქე­ო­ლოგ­მა.

კონ­სტან­ტი­ნე ფი­ცხე­ლა­უ­რი გან­მარ­ტავს, that likely, "Didnauris" Residents fought against the invaders such strong, რო­გო­რიც ურარ­ტუ­ე­ლე­ბი იყ­ვნენ.

"My student was Professor George str, Old Eastern People who read history and noted, and that the people of Urartu, invaders who were and who were the strongest army, Coming in the north, რა­ღაც ტე­რი­ტო­რი­ამ­დე აღ­წევ­დნენ, Then the path will not be continued. then were not answered, So why were the…

ში­რა­ქის ველ­ზე დღე­ვან­დე­ლი აღ­მო­ჩე­ნე­ბის შე­დე­გად შეგ­ვიძ­ლია ვი­ვა­რა­უ­დოთ, It is this that the takeover of the people down there, and just, Not allowed, to enter and occupy the area. of course, This assumption, But a great chance, So that happened ", – გან­მარ­ტა კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის დაც­ვის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა.

კი­დევ რამ­დენ სა­ი­დუმ­ლოს მა­ლავს 15 ჰექ­ტარ­ზე გა­შე­ნე­ბუ­ლი უძ­ვე­ლე­სი ნა­მო­სახ­ლა­რი, ჯერ­ჯე­რო­ბით, უც­ნო­ბია, თუმ­ცა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფარ­და აეხ­დე­ბა…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked