ბათუმის მერიის სოციალური სერვისით გარდაცვლილებიც „სარგებლობდნენ“ | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

the City Hall social service Dead "enjoyed"

<span lang =ბათუმის მერიის სოციალური სერვისით გარდაცვლილებიც „სარგებლობდნენ“" />
Social News

State Audit Report, checking documents found, to the City Hall, "Home Care" program ', services are provided to beneficiaries, of this service period, dead. Constructors 2016-2017 years. In those years, the City Hall, "Social Security" Program Compliance Audit Report, SAO yesterday, 22 published.

Source: Audit Report

"Hall explained the person in charge in spite of intense selective inspection, Such facts can not be ruled out, because it does not have information about the death of the beneficiaries of the relevant department, რის გამოც დაშვებულ იქნა ხარვეზი მონიტორინგის განხორციელებაში. However,, აღნიშნული განმარტება ვერ იქნება გათვალისწინებული, რადგან მუნიციპალიტეტს შეეძლო სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ზემოაღნიშნული შეუსაბამობების გამოვლენა და მასზე რეაგირება“ – აღნიშნულია აუდიტის ანგარიშში.

ასეთი შემთხვევების გათვალისწინებით, რისკის შემცველია ქვეპროგრამით დაგეგმილი სოციალური სერვისების ბენეფიციარებისთვის ფაქტობრივად მიწოდება და შესაძლოა, საბიუჯეტო სახსრები არამიზნობრივად დაიხარჯოს, The, ეს ზრდის რისკებს ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევის რეალობაზე – აცხადებს აუდიტი.

ანგარიშის მიხედვით, 2016-2017 years, ბათუმის მერიის „მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების“ ქვეპროგრამის ერთ-ერთ კომპონენტს წარმოადგენდა ბინაზე მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება, რომლის დაგეგმილი ბიუჯეტი შეადგენდა ჯამში 135 044 Lars, ხოლო საკასო შესრულებამ ჯამში შეადგინა 134 701 Larry.

აუდიტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მერიის შესაბამის სამსახურს არ გაუანალიზებია 2016-2017 წლებში განხორციელებული „სოციალური უზრუნველყოფის“ პროგრამის საბოლოო შედეგები და არ განუსაზღვრავს შემაფერხებელი გარემოებები. The, აღნიშნულ წლებში შესასყიდი საქონლის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით არ ჩატარებულა ბაზრის კვლევა, რის შედეგადაც არასწორად ხდება ბიუჯეტის და შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენა. სავარაუდო ღირებულების მაღალი თანხით განსაზღვრა კი, „წარმოშობს საბიუჯეტო თანხების არარაციონალური ხარჯვის რისკებს.“

Source: Audit Report

როგორც ცხრილიდან ჩანს, აღნიშნულ წლებში ჯამში აუთვისებელი დარჩა 604 205 Larry. from here, აუდიტის ანგარიშის მიხედვით:

მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა – აუთვისებელი დარჩა 152 120 Larry;
მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება – აუთვისებელი დარჩა 125 747 Larry;
მუნიციპალური უფასო სასადილო – აუთვისებელი დარჩა 148 862 Larry.

მერიის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების განმარტებით ეს გამოწვეულია შესაბამის ბენეფიციართა შედარებით დაბალი მიმართვიანობით, However,, „აუდიტით გამოვლინდა, რომ მერიის შესაბამისი სამსახურის მიერ არ ხდება პროგრამის შუალედური და წლიური შედეგების შეფასება, შეუსრულებლობის გამომნწვევი მიზეზების ანალიზი და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებების გატარაება. ამასთანავე არ ხდება პროგრამით დაგეგმილი აქტივობების პოტენციურ მოსარგებლეთა საკმარისი ინფორმირება.“- აღნიშნულია ანგარიშში.

გასულ 2018 in, ბათუმის ბიუჯეტში სოციალური უზრუნველყოფისთვის ჯამში 8 081 900 ლარი იყო გათვალისწინებული. 2019 წლის ბიუჯეტში კი 9 160 800 ლარია გამოყოფილი.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked