تحقق خواست اوکراین، گرجستان و مولداوی برای نزدیکی با اروپا | Georgia Business Finder
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
Search

Fulfill the desire of Ukraine, Georgia and Moldova closer to Europe

<span lang =تحقق خواست اوکراین، گرجستان و مولداوی برای نزدیکی با اروپا" />
Social News

Friday, June twenty-seventh, Europe Union, the three countries Ukraine, Georgia and Moldova signed a cooperation agreement and understanding that is said to be the first step towards full membership of the three countries in the European Union.

At the beginning of the ceremony, Herman Van Rampvyy, chairman of the Council of Europe said.: “در کی یف و دیگر نقاط، مردم جان خود را در راه رشته های نزدیکتر با اتحادیه اروپا باختند.”

رهبران سه کشور یاد شده، متفقا از خواست ملتهایشان برای پیوستن به اروپا گفتند، اما برای پترو پوروشنکو، رئیس جمهور جدید اوکراین، این گامی در جهت ادغام هرچه بیشتر با اروپا محسوب می شود.

Mr Poroshenko said.: “در طول چند ماه گذشته، اوکراین بهای گزافی برای محقق کردن رویاهایش پرداخت که باید ارزش آنرا داشته باشد. برای مثال، بیانیه ساده ای از طرف اتحادیه اروپا که بگوید زمانیکه اوکراین حاضر است، به اتحادیه خواهد پیوست. بیانیه ای که برای اتحادیه اروپا هزینه ای نخواهد داشت، اما برای کشور من بسیار مهم است.”

In the meantime, Russia has pointed out that the signing of this agreement means that the three countries that have trade deals with Russia beneficiaries were deprived

Euronews source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked